Technické a týlové zabezpečení 

Mezi jednotky technického a ženijního zabezpečení patřily: 

  • ženijní (+ stavební a pracovní jednotky pro pomocné a opevňovací práce) a telegrafní vojsko, 
  • automobilní a chemické jednotky tvořily součást dělostřelectva. 

 

Základní schéma 

Ženijní jednotky byly soustředěny zejména na divizní (a sborové) úrovni, kde je tvořily jednotlivé ženijní roty a pracovní prapory. Pracovní prapory tvořily přebyteční vojáci a vojáci národnostně nespolehliví, a jejich úkolem bylo budování opevnění a obranných pásem. Sbory dále obsahovaly i ženijní a telegrafní parky s dílnami a sklady, kromě toho i zbrojní parky s muničními kolonami, pracovními rotami, zbrojními dílnami a zálohami materiálu. 

Divize měly zbrojní parky se sklady pěchotního a dělostřeleckého střeliva, také mobilní dílny. 

Zabezpečení letectva - zabezpečení leteckou municí a pohonnými hmotami na letištích v zázemí i na úrovni samostatných letek, technické zabezpečení bylo organizováno na armádní úrovni. 

Hlavní velení disponovalo třemi motorizovanými ženijními prapory, kromě toho stavební jednotky železniční a silniční dopravy, jednotky topografické služby, dále polní četnictvo (vojenská policie - mj., armádní shromaždiště zajatců). 

Samostatné destrukční jednotky působily zejména v předpolí, a byly (pochopitelně) určeny k ničení mostů, viaduktů a železničních tratí. 

Telegrafní vojsko bylo tvořeno 70 telegrafními prapory a samostatnými rotami, a pomocí linkového a radiového spojení zajišťovalo spojení mezi jednotkami. K dispozici byla polní pošta, i státní telefonní a telegrafní síť, ale také spojení pomocí poštovních holubů. 

Zdravotnictvo bylo organizačně začleněno na divizní úrovni pro ambulance, na sborové úrovni pro polní nemocnice, zubní ambulance a zdravotnické automobilové kolony a záložní nemocnice spadaly do sestavy zápolní armády. Samozřejmě, že sborové nemocnice i posádkové ošetřovany, jakož i plukovní a praporní ošetřovny (spolu se sběrem raněných) zůstaly zachovány. 

Na divizní úrovni byly vytvořeny intendační parky se skladišti potravin, polní pekárny a polní jatka byly organizačně členěny na sborové úrovni. Na nižší úrovni fungovaly polní kuchyně. Také mírová síť stravovacích zařízení zůstávala v provozu (vč. důležitých vlakových nádraží). 

Protože byla značně hipomobilní, čs.a rmáda disponovala i veterinárními ambulancemi (divize, sbory), zálohami koní a veterinárními nemocnicemi (sbory), základní ošetřovny byly i na nižší úrovni (dragounské a dělostřelecké pluky). 

Posádky a želežniční tratě byly hlídány strážní službou

 

Motorizace  

Motorizace byla v čs. armádě na vysoké úrovni - více jak 20 % (v tehdejší době nejlepší na úrovni odpovídajících států):

  • divize: 1 až 3 nákladní autokolony,
  • sbory: autokolony + automobilní parky s dílnami, sklady náhradních dílů, a sklady pohonných hmot, 
  • hlavní velitelství: záložní park s desítkami automobilních a autobusových kolon pro přesun divize. 

 

Rok 1938 

Mobilizace během jednoho týdne proběhla takřka dokonale, všechny plánované bojové i zabezpečovací jednotky byly vytvořeny jak na úrovni polní, tak i na úrovni zápolní armády (Wehrmacht mobilizována nebyla, byla vlastně na mírových stavech bez rozvinuté logistiky). 

Hlavní zdroje: (m1), (m2), (b1),